# عملیات_سلطان،_ضرب_شست_نیروی_هوایی_ایران_به_فرانسوی