spit fire یکی از برترین های جنگ جهانی دومهواپیمای شکاری supermarine spitefire یک نوع انگلیسی است که برای اولینبار توسط Royal Aire force و دیگر متفقین ، درجنگ جهانی دوم ، مورداستفاده قرارگرفت.
می توان گفت این نوع هواپیمایی شکاری تا اوایلدهه 1950 ، مورد استفاده قرار می گرفت. اولین نوعSpitefire توسط R.JMichele رئیس طراحان Supermarine طراحی شد ، لازم به ذکر است که اولیننوعSpitefire یک هواپیمایی رهگیر بود. این رهگیر از 1928 درهمان محلVickers Armstrcag باقی ماند) . وی برطراحی هایش تا لحظه مرگ در1937 ادامهداد، ذکر این نکته جالب است که وی درطراحی هایش از Joseph smith کمک میگرفته است. بالهای بیضی شکل Spitefire لاغر بودند و به هواپیمااجازه میدادند که بیشتر اوج بگیرد. ( می توانست بیشتر از نوع Hawkey Hurricane اوجبگیرد) . شتاب بزرگ ترین ملاک یا خصوصیت ، برای انواع شکاری های موشکانداز می باشد. بالهای سیاه Spitefire ، سبب شد تا درجنگ بریتانیا ، نقشمهم را به خوداختصاص دهد.


نوع معمولی که درجنگ استفاده می شد نوع شکاری RAF بود . وزن اکثر انواعhurricane ،همانند وزن luftwciffe ها بود. پس ازجنگ بریتانیا ،spitifre بهعنوان ستون فرماندهی RAF قلمداد می شد. می توان نحوه عملکرد آن رادرتئاتراروپا تئاتر اقیانوس آرام و تئاتر آسیای شرقی مشاهده کرد .بیشترعشق و علاقه به خاطر خلبانان آن می باشد، spitfireچندین نقش جالبایفا کرد : هواپیمای جنگی موشک انداز، شکاری باربر ، فرهیختار و هواپیمایشناسایی . می توان گفت این نوع شکاری در انواع واقسام مختلف ساخته شد.
گاهی تفاوت ها دربال ها و موتورها بودند spitfireهمواره با رقیب اصلییش109Messerchmitt BF مقایسه می شود. هردو درابتدا درنوع کوچک و با قدرتموتور V12 ساخته شده اند.جنگ افزار
Brcwnings نوعی تفنگ استاندارد می باشد که درماشینتوپ Raf در1934 قرارداده شده است. لازم به ذکر است کهspitfire ، دارای 4سلاح از این نوع می باشد.
تحقیقات نشان داده که مادامی که این سلاح در spitfire مورد استفاده قرارمی گرفته ، در ارتفاع سرمایی احساس نمی شده است. ( یعنی سلاح سرد نمی شودبا اینکه درارتفاع قراردارد. ) می توان گفت علت این امر وجود یک پیچ بازدر Raf Browning می باشد. این سلاح یکی ازمهمات جنگی بریتانیا میباشد.Supermarire تا اکتبر 1983 به مشکلی برنخورد .
این نوع شکاری دارای بال های بسیار داغ درارتفاعات بود. یک قطعه فابریکقرمز رنگ از اسلحه باعث سردی آن شده بود . محیط را آلوده کرده و سبب آتشسوزی شده بود. خلبان به زودی متوجه شد که هواپیما دچارصانحه شده است.گزارشات رسمی نشان داده که میانگین چرخش 500/4 درجنگ های هوایی ، لازم وضروری است . درنوامبر1938 آزمایشات مجدداً انجام شد. نتایج حاصل ازآزمایشات این بودکه کالیبرmm20 ، بهتر عمل خواهد کرد. در Jule سال 1938دربال های spitfire تغییراتی انجام شد. تفنگ ها دربالای بال ها وصل شدند.درJanuary سال 1940 فردی بنام Goerge proudmar پدیده ای جدید را برعرصهجنگ وارد کرد، اما این سلاح پس از اولین دورچرخش ، آتش گرفت ، درحالیکهباید تحمل 30 دور ، را می داشت . یکی از استوانه ها ، دچار حمله شوند،باید بقیه کار کنند. تاکنون ،هرگز بیش از 30 استوانه ، مورد استفادهقرارنگرفته است. براین استوانه ها MK IB می گویند ، و این درحالی است کهدرجنگ ها به MK IA معروف است. درماه Jule سال 1940 ، بر اسکادران 19،تحویل داده شد. می توان گفت Hisparos مورد اعتمادترین نوع می باشد. امادراگوست ، supermarine ،مطمئن ترین استوانه های تیراندازی را دارا بوده .این سلاح ها درچهاربال بیرونی نصب شده بودند . شکاری ارتقاء داده شده ،بعدها به اسکادران 19 تحویل داده شد.عملکرد تاریخی :
9795، نهمین تولید MK ، با اسکادران 19 درسال 1938
موضوع اصلی : عملکرد تاریخی supermarine spitfive
عملکرد تاریخی شکاری spitfire با RAF با اولین 9789MKIS ، شروع شد . دراگوست 1938 به اسکادران 19 تحویل داده شده است.
Spitfire خود را درجنگ بریتانیا نشان داد، می توان گفت این نوع شکاری بانوع معروف spitfire fard سراسری می کرده است. لازم به ذکر است که این نوعشکاری توسط Lord Beave,brook رئیس نیروی هوایی ، راه اندازی شده است. باورود با این نوع شکاری ، موشک اندازهای Luftwaff که از رده خارج شدند،امابازهم برتر از شکاری های آلمان بودند، به خصوص نوع BF109 .
معروفترین خلبان شکاری spitfire JF Johnire Johrscn می باشد که درطی سال های 1945-1940 خلبانی این نوع شکاری را برعهده داشت.
Bob Tuck ، نیز در 1940 ، خلبان معروفی بود. این دو خلبان معروف در 1941 و1942 ، درحالیکه برفراز فرانسه پرواز می کردند، مورد حمله قرار گرفتند واز میان رفتند.
Soilor Malan از آفریقای جنوبی و Alan Deere از نیوزیلند نیز از خلبان های معروف بوده اند.
Spitfire حتی پس از جنگ جهانی دوم هم برپرواز هایش ادامه داد . می توانگفت این نوع شکاری همواره ،بهترین شناسایی کننده بوده است . گاهی درمورادغیرجنگی هم از این نوع شکاری استفاده می شد، اما معمولاً جنبه استفاده ازآن درموارد جنگی بوده است.
در 1941 ، 1942 انواع Fyeya , PRU مجهز به sarzbury شدند و در 1943 ،آلمان هواپیمایی شکاری دو موتوره Vergelturgswaff ، را ساخت و برفرازدریای بالتیک به پرواز درآورد.
درمدیترانه ، spitfire ، مورد حمله شدید Luftwaffe قرارگرفت.
لازم به ذکر است که درسال 1943 ، خط هوایی مورد تاخت و تاز و حملهsicilyدرایتالیا قرارداشته است. در7 مارچ 1942 ، MKVs قادر به حمل 90گالونسوخت بود. این مقدار سوخت برای 600 مایل پرواز لازم می باشد. این نوعspitfire ها ، درخدمت بریتانیا قرارداشتند.
Northern territory از استرالیا ، درحمله هوایی ژاپن از RAF استفاده کردهبود. تا به کنون هزاران نوع هواپیمایی شکاری ، درحملات هوایی مورد استفادهقرارگرفته اند که spitfire را می توان از آن جمله برشمرد.
درجبهه های هوایی درسال 1943 این نوع شکاری توسط provitc –vozdushraya oborora سرویس دهی می شده است.سازنده
Supermarine
طراح
R.J.mitchell
اولین پرواز
5 مارچ ، 1936
معرفی رسمی
4 آگوست 1938
ازرده خارج شدن
1961 خط هوایی ایرلند
اولین استفاده کننده
Royal Air Force
تولید
1948-1938
شماره ساخت
351 و 20
قیمت
(1939) 604 و 12 یورو
جایگزین
Supermarine seafire


R.J.mitchell/ 0 نظر / 5 بازدید