منحنی زن فاتح 60م.م (ساخت ایران)

درجنگ هابارهامشاهده شده که موانع طبیعی کوهستانی که دشمن درآن سنگرگرفته کاررابرای جنگ چریکی بسیارسخت می کند،طوری که هیچ گلوله مستقیمی توان واردکردن ضربه به نیروی مقابل(چه قوی وچه ضیعیف)رادارانیست ،ازطرف دیگربه علت دوشپرتاب هایی که دشمن احتمالی(یافرضی)استفاده میکند ضربه زدن بابالگردنیزتاحدودزیادی غیرممکن است زیرا اطلاع دقیقی دراین موردکه این نیروی دوشپرتاب زن درکجا قراردارد،نداردوبرخلاف نبردکلاسیک،درنبردچریکی یانامنظم افراد به صورت سرطانی(هرجایی که حداقل امکانات برای رشد(تیراندازی)باشد)پخش شده اندودرنتیجه یافتن آنها بااستتارآنها خیلی سخت است ازاین رومنحنی زن هابایددراین مناطق قدرت نمایی کنند.

درجنگ های چریکی کوهستانی منحنی زن هاازابزارالات مهم برای پاکسازی،ایجاد جراهت درنیرو،شکارنیروی دشمن وایجاد ترس وآمادگی درباره ی اصل غافل گیری می باشد...

درطول جنگ 8ساله ازاین ابزاربسیاراستفاده شدواین درحالی بودکه خمپاره انداز هادرجنگ وعملیات ها عامل اصلی ایجاد حجم سنگین آتش محسوب می شد. ولی باپیشرفت درمورد نظام ونظامی گری چند راه برای شکست دادن طرزکار منحنی زن ها پیداشد،ابتدادرطی آزمایش هادیده شد که این منحنی زن هادارای صدای زوزه مانندی است ویک فردباهوش نظامی باشنیدن اول بارآن این رادرمی یابدکه خمپاره ای درراه است وباخیزبه زمین ازخطراین خمپاره اندازها (که ارتفاع بالای 25سانتیمترراهدف قرارمی دهند وپایین ترازآن کاربردخیلی کمتری دارند)دورمی مانند،یادرجنگ های کوهستانی دیده شد که خمپاره ها وقتی به زمین پرشیب می افتد حدود2مترپایین رفته وبعدمنفجرمی شود،ازاین روکمین هارادربخشی کارمی گذاشتند که دربالای پرشیب ترین منطقه  است وباپایین افتادن خمپاره،خمپاره به سرعت پایین رفته ودیگرخطری برای کمین داربوجود نمی آورد یااین که دراثرحجم زیادآتش خمپاره اندازهادیده شد که درمنطقه ای که اول بارموردآتش قرارگرفته دیگرتاحدوددقایق دیگرموردهدف قرارنمی گرفت.....بااین ویژگی های ضعف وقدرت خمپاره، ایران بایدخمپاره اندازی می ساخت تابتوانددرمنطقه ی سلماس که منطقه ای استراتژیک است وحتی درتابستان هانیزدرآنجا(کوهستان های آنجا)بایدبخاری روشن باشد،زیراخودبهترمی دانیدآذربایجان درزمستان سرمایی حدود35درجه سانتیگراد زیرصفررانیز تجربه کرده ودرتابستان ها دراین مناطق برف باریده وازاین رویک منطقه ای واقعا سرد ازنظرهوایی است وهم چنین دارای تپه های استراتژیکی است وبرای مقابله بانیروهای پژاک باید نیروی قوی وابزارالات کارآمدباشدزیراآنهانیزدرارمنستان اصول جنگ های نامتقارن راپیشه گرفته اندوباباج گیری ازقاچاق چیان درمنطقه ی آذربایجان(روستاهای مرزی)آشوب به پاکردند ونیروی سپاه به شدت بااین نیرودرحال مقابله است،واکثرآنهاباسلاح گیری وتجهیزات گیری ازآمریکامانند مادون قرمز زا،برای مشخص کردن مکان نیروهای سپاه،باکمین گیری درمناطق کوهستانی باسپاه درگیرمی شوندو بهترین حالت جنگ باآنهااستفاده ازمنحنی زن هااست(درحالی که باتبلیغات بسیارزیادآمریکا ی ملعون بااین لحن که ایران می خواهدروستاهای خودرابمب باران کندواین که ایران دشمن روستانشینان است،دست فرماندهان رابرای نوشتن دستورحمله باخمپاره اندازها می بندد ومانمی توانیم روستایی که 90%آن پژاک است ،بمب باران کنیم درصورتی که درراه یکی ازاین روستاها یک سپاهی به صورت چهارمیخ روی زمین میخکوب شده بودویک صحنه ی واقعا دلخراش بوجودآمده بودیااینکه دریک جشن عروسی دریکی ازهمین روستاهای کردنشین سربیش از15نفرازسپاهیان به عنوان قربانی بریده شد ودرمسیرراه رفتن عروس قرارگرفت،یااین که یک سپاهی به صورت جنازه درمسیرحرکت پژاک یافته شد که گوش ها،گونه هاولب های او باچاقوبریده شده بودواین درحالتی است که سپاه مظلوم برای پرتاب یک خمپاره باید یک نامه ی کتبی بادوامضای همراه دردست داشته باشد......) یادرمنطقه ی کرمانشاه برای دفع خطرات احتمالی ویادرمنطقه ی خوزستان که تیپ این استان به خمپاره اندازها نیازمندهستندبه دردبخوردوکارآمدباشد....

ازاین روایران تصمیم به ساختن خمپاره انداز فاتح نمود.....

این خمپاره انداز با وزنی سبک و عملیاتی از رده سلاح های قابل حمل توسط نفر بوده و عموما بوسیله ۲ نفر کار می کند . حجم آتش این نوع جنگ افزار گسترده بوده ، به طوری که بدون بوجود آوردن صدای فرود به طور غافلگیرکننده ای بر سر هدف فرود می آید .

این نوع سلاح در تمام شرایط آب و هوایی(سلماس که بسیارسرداست ودرخوزستان که دمای بالای60درجه دارد) و در هر نوع زمین با هر نوع سازنده ای(بتنی ویاخاکی) می تواند به خوبی انجام آتش نماید .

از جمله ی ویژگی های این خمپاره اندازها ، استقرار دوربینی با دقت بالا با قابلیت تنظیم و قفل بر روی آدرس هدف مورد نظر می باشدوبرای خنثی سازی جایگیری درمنطقه ی پرتاب اولیه برای دورماندن ازآتش مجددکه  این دوربین می تواند در هنگام پرتاب گلوله در وضعیت ثابت خود حفظ شود ، که این ویژگی به دقت آن می افزایدوهمچنین باسرجنگی نرم تر دارای کمترین پایین روی درمناطق پرشیب می باشد .

برد گلوله موثر فاتح ۱۰۵۰مترمی باشد .این سلاح به صورت انبوه در اختیار نیروهای مسلح ، بالاخص گردان های کماندویی ارتش و سپاه  می باشد . تیپ ۴۵ تکاور لشگر ۹۲ خوزستان یکی از دارندگان این نوع از سلاح هاست .  معمولا این قبیل از سلاح ها جهت انجام عملیات های واکنش سریع و ضربتی استفاده می گردد .همچنین ساخت این سلاح در راستای رسیدن به بالاترین درجه از درجات جنگ های نامتقارن بوسیله جنگ افزارهای کلاسیک توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد.

/ 1 نظر / 9 بازدید